قیمت هر سی دی ۱۵۰۰ تومان
قیمت هر دی وی دی ۴۰۰۰ تومان
 

رديف

ووشو _تالو

تعداد

 

1

آموزش اصول تاي چي چوان با تفسير فارسي

1

 

2

 آموزش تاي چي سبك چن با تفسير فارسي

1

 

3

آموزش فرمهاي تاي چي چوان با تفسير فارسي

1

 

4

آموزش 24حركت اساسي تاي چي سنتي با تفسير فارسي(انيميشن)

1

 

5

آموزش 64 گام فرم سنتي تاي چي چوان با تفسير فارسي

1

 

6

آموزش توئي شو در تاي چي چوئن سبك يانگ

4

 

7

آموزش فرم باكواجانگ (در يك فرم)

1

 

8

آموزش تاي چي 24 گام در جا سبك يانگ

1

 

9

آموزش فرم تركيبي دفاع شخصي تاي چي باگوا

1

 

10

آموزش چي كنگ دكتر هواتو براي شادابي وطول عمر

2

 

11

آموزش چي كنگ براي تقويت بدن ـاجراي حركات با شمشير

1

 

12

آموزش چي كنگ براي تقويت بدن ـاجراي حركات 5 حيوان

1

 

13

آموزش چي كنگ براي تقويت بدن ـ اجراي حركات در جا

1

 

14

آموزش چي كنگ غازهاي وحشي

2

 

15

آموزش فرم 24 گام تاي چي چوئن

3

 

16

آموزش فرم 88 گام تاي چي چوئن

3

 

17

آموزش فرم 108 گام تاي چي چوئن

4

 

18

آموزش فرم يانگ شي جي ان

1

 

19

آموزش حركات تنفسي چي كنگ براساس نقاط طب سوزني

1

 

20

موسيقي مخصوص فرم هاي دروني كونگفو

1

 

21

منتخب بهترين فرمهاي حيوانات وسلاح هاي ووشو

1

 

22

آموزش فرم مولان چوئن حركات دروني(براي آرامش وزيبايي بدن)

2

23

آموزش فرم جائو بائو اوودانگ در تاي چي چوئن

2

 

24

آموزش فرم شمشير باريك تاي چي 32 گام مقدماتي

2

 

25

آموزش فرم شمشير تاي چي اوودانگ(تقويت نيروي بدن)

2

 

26

آموزش فرم قدرتي در شيوه رزمي تان لانگ چوئن(دستان ملخ)

1

 

27

اجراي كامل فرم هاي تان لانگ چوئن شيوه رزمي دستان ملخ

1

 

28

آموزش فرم نرم وسخت در شيوه رزمي تان لانگ چوئن(ملخ)

1

 

29

كاربرد فنون دو نفره در شيوه رزمي تان لانگ چوئن(دستان ملخ)

2

 

30

آموزش فرم بلند شيوه رزمي تان لانگ چوئن(دستان ملخ)

2

 

31

آموزش فرم مقدماتي شيوه رزمي تان لانگ چوئن(دستان ملخ)

3

 

32

آموزش فرم تاي چي هاو از فرمهاي سنتي تاي چي

1

 

33

آموزش فرم تاي چي چن از فرمهاي سنتي تاي چي

1

 

34

آموزش فرم باجي چوئن

1

 

35

آموزش فرم دي تانگ چوان

1

 

36

آموزش فرم استاندارد شينگ ئي چوان

1

 

37

هيسينگ آي مشت 12 حيوان (شينگ ئي 12 حيوان)

1

38

آموزش فرم تاي چي با دائو (مقدماتي)

1

 

39

آموزش فرم هيسينگ آي پنج عنصر

1

 

40

آموزش فرم شمشير باريك باگوا(يوشن)

1

 

41

آموزش فرم شمشير پهن چانگ چوئن استاندارد(دائوشائو)

1

 

43

نمايش فرمهاي استاندارد ووشو

2

44

آموزش سلاح نيزه مقدماتي ووشو

1

45

آموزش سلسله نرمش هاي ووشو

1

46

آموزش فرم قلاب دوبل ووشو

1

47

آموزش فرم پنجه عقاب ووشو

1

48

آموزش فرم شمشير باريك دوتايي ووشو

1

49

آموزش فرم داهونگ چوئن شائولين ووشو

1

50

آموزش فرم شي هونگ چوئن شائولين ووشو

1

51

آموزش فرم شاهونگ چوئن شائولين ووشو

1

52

آموزش فرم تالان دستان ملخ سبز شمالي

1

53

آموزش فرم دستان ملخ جنوبي(مدرسه جنوبي شائولين)

1

54

آموزش فرم تونگ بي چوئن شائولين ووشو

1

55

آموزش فرم عقاب شمالي

1

56

آموزش فرم عقاب جنوبي

1

57

آموزش مشت عقاب شمالي

1

58

آموزش فرم مقدماتي شمشير بلريك ووشو

1

59

آموزش فرم لوهان

1

60

آموزش فرم شمشير ميائو دائو

2

61

آموزش فرم استاندارد جديد مسابقاتي جي ان شو

1

62

آموزش فرم گوئن شو ووشو(فرم جوانان)

1

63

مسابقات تالو ميانمار 2004

2

64

آموزش سانچيكو

1

65

آموزش فرم چوب (نن گوئن ) سبك جنوبي

1

66

آموزش فرم زنجير

1

67

آموزش فرم دو نيزه كوتاه شائولين

1

68

آموزش چوب(نن گوئن) شمشير(نن دائن) سبك جنوبي

1

 

آموزش فرم مسابقاتي شمشير نن دائو سبك جنوبي

1

69

آموزش فرم چوب كوتاه معبد ابروي سفيد

1

70

آموزش فرم چوب بلند  معبد ابروي سفيد

1

71

آموزش فرم بادبزن تكي مولان

1

72

آموزش فرم بادبزن دوتايي مولان

1

73

آموزش ساندا مبارزه سنتي كنگفو

1

74

آموزش فرم پنجه ببر در كنگفو شائولين

1

75

آموزش فرم نيزه بلند در كنگفو شائولين

1

76

آموزش ساختن دست آهنين در گنكفو

1

77

آموزش دفاع شخصي سبك پنجه ببر در كنگفو

3

78

اسرار وعجايب معبد شائولين

1

79

نمايش اساتيد معبد شائولين در آمريكا 2000

1

80

آموزش فرم دائو شو و گودن شو

1

81

آموزش فرم طناب

1

82

آموزش فرم ميمون مست كونگفو شائولين

1

83

آموزش گلاويز شدن وذرگيريهاي نزديك در كونگفو

2

85

آموزش ،تمرینات و  نمایش فرم های مختلف تالو

4

 

86

مسابقات تالو قهرمانی جهان 2007

2

 

87

مسابقات تالو بازیهای آسیایی دوحه قطر 2006

2

 

88

نمایش فرم های پایه وسنتی ووشو 2009 چین

1

 

89

آموزش شمشير پهن وبلند باگوا ليانگ

2

 

90

آموزش ووشو ـ سلاح فوچن

2

 

91

آموزش ووشو(فرم ـ دفاع شخصي ـ مبارزه) مدرس چيني

4

 

92

اجراي فرمهاي اصيل كونگفوي دروني(فرم هاي شمشير ـ چوب وحركات ببر واژدها

1

93

آموزش فرم جديد مسابقاتي نيزه

1

 

94

نمايش ووشوي معبد چين چون(مي تو آن)

1

 

95

آموزش فرم چوب مي هوا از كونگفو شائولين

1

 

96

آموزش فرم جنوبي كنگفو شائولين

1

 

97

آموزش فرم آرام تاي جي پلنگ وودانگ(وودانگ جائو بائو تاي جي چوئن) توسط كهنسالترين استاد وودانگ

2

98

آموزش فرم عصاي اژدهاي شائولين

1

 

99

كاربرد سلاح نيزه وشمشير شائولين

1

 

100

اولين فستيوال جهاني تاي چي(هاينان سال 2004)

1

 

101

آموزش فرم بيگ كانن معبد شائولين

1

 

102

آموزش ووشو نرمشها ، لگدهاي زميني وپرنده(تان تويي)

2

 

103

آموزش فرم آكروباتي كونگفو ـ وشو(دي تانگ چوان)

1

 

104

نمايش راهبان جوان معبد شائولين

1

 

105

آموزش حركات تنفسي و كششي چي كونگ (آمادگي جسماني وودانگ تاي چي)

1

106

آموزش حركات تنفسي و تمركزي تاي چي توسط استاد گري هور

1

107

آموزش حركات كششي وتنفس چي كونگ معبد شائولين يي جينگ جين

2

108

آموزش فرم هاي جديد مسابقاتي شمشير پهن  ويژه سبك چانگ چوان(فرم جوانان)

2

109

مسابقات تالو قهرمانی المپیک پکن 2008

6

 

110

آموزش فرم 10 حيوان ليوحه براي تقويت قدرت دروني (اژدها . پلنگ . شاهين . لاك پشت . عقاب . ميمون . خرگوش . اسب . مار)

1

111

آموزش ووشو دوره مقدماتي سبك چانگ چوان (فرم هاي پايه 1 و 2) جوخه و جوشه 1تا6

2

112

تالو قهرمانی جهان 2009 کانادا _ چانگ چوان DVD

2

 

113

تالو قهرمانی جهان 2009 کانادا _ نان چوان DVD

1

 

114

تالو قهرمانی جهان 2009 کانادا _ شمشیر دائوشو DVD

1

 

115

تالو قهرمانی جهان 2009 کانادا _ شمشیرجی ان  شو DVD

1

116

تالو قهرمانی جهان 2009 کانادا _جیانگ شو DVDنیزه

1

 

117

تالو قهرمانی جهان 2009 کانادا _شمشیر نن دائو DVD

1

 

118

تالو قهرمانی جهان 2009 کانادا _ گوئن DVDچوب

2

 

119

تالو قهرمانی جهان 2009 کانادا _ تای چی DVD

2

 

120

مسابقات تالو جام خلیج فارس – کیش2011

1

 

121

مسابقات آسیایی جوانان 2009 DVD

1

 

122

آموزش فرم دائو(دان 5)

1

 

123

آموزش ووشو توسط شال بند طلایی

1

 

124

آموزش فرم دائو دوبل(شمشیر پهن)

1

 

125

آموزش فرم جی ان دوبل(شمشیر باریک)

1

 

126

آموزش فرم پودائو

1

 

127

آموزش و نمایش فرم دست (دان 1 )

1

 

128

آموزش فرم دست نونهالان (چوجین سنلو)

1

 

129

آموزش فرم دائو شو + جین شو نو نهالان(چو جین دائو)

1

 

130

آموزش فرم گوئن شو + جیانگ شو نونهالان(چوجین گوئن)

1

 

131

آموزش فرم دست نوجوانان(چانگ چوان)

1

 

132

آموزش دائو شو نوجوانان

1

 

133

آموزش فرم گون شو نوجوانان

1

 

134

آموزش فرم جین شو نوجوانان

1

 

135

آموزش فرم جیانگ شو نوجوانان

1

 

136

آموزش فرم تای چی نوجوانان

1

 

137

آموزش فرم جین تای چی نوجوانان

1

 

138

آموزش فرم دست نان چوانان نوجوانان

1

 

139

آموزش فرم چوب نان چوان(نن گوئن)

1

 

140

آموزش فرم دست جوانان(چانگ چوان)

1

 

141

آموزش فرم دائو شو جوانان

1

 

142

آموزش فرم گوئن شو جوانان

1

143

آموزش فرم چیانگ شو جوانان

1

144

آموزش فرم جین شو جوانان

1

145

آموزش  فرم تای چی جوانان

1

146

آموزش فرم جی ان تای چی جوانان

1

 

147

آموزش فرم شمشیر نان چوان جوانان(نن دائو)

1

 

148

آموزش فرم های پایه (جوخه و جوشه)

2

 

149

مسابقات تالو بازیهای آسیایی 2010 گوانگ جو (چانگ + نانچوان+دائو + جی ان)  DVD

1

150

مسابقات جهانی ووشو سنگاپور 2011 نوجوانان – نونهالان – جوانان   DVD

3

151

مسابقات جهانی 2011 ترکیه    DVD

2

 

152

 

 

 

153

مسابقات ووشو قهرمانی آسیا 2011 شانگهای نونهال – نوجوانان -  جوانان  (دائوشو+ جی ان شو + نن دائو)

1

154

مسابقات ووشو قهرمانی آسیا 2011 (چانگ چوان)

1

155

مسابقات ووشو قهرمانی آسیا 2011 (چوب + نیزه)

1

 

156

 

 

 

 

 

 

ردیف

سانشو(ساندا)

تعداد

 

1

مسابقات سانشو قهرمانی جهان 2007 آسیا

4

 

2

مسابقات سانشو قهرمانی المپیک پکن 2008

4

 

3

آموزش و تمرينات ساندا(مبارزه به سبك سان شو)

1

 

4

فينال مسابقات جهاني سانشو 2007 چين

1

 

5

منتخب مسابقات سانشو بازيهاي آسيايي دوحه قطر 2006

1

 

6

گلچين مسابقات سانداوانگ

2

 

7

گلچين مسابقات سانشو ـ جسين اوجاقي 1997 تا 2000

1

 

8

گلچين مسابقات سانشو قهرماني كشور 84 قم

1

 

9

مسابقات سانشو ميانمار 2004

1

 

10

آموزش اصول مبارزاتي ساندا شامل ضربات دست وپا وپرتابها

3

11

مسابقات ساندا جهانی 2009 تایوان+2011 کیش  DVD

1

 

12

مسابقات ساندا قهرمانی جهان 2009 کانادا    DVD

4

 

13

منتخب مسابقات ساندا تیم ملی بانوان ایران    DVD

1

 

14

مسابقات ساندا قهرمانی جوانان جهان 2009 تایوان

3

 

15

منتخب مسابقات محسن محمد سیفی قهرمان جهان DVD

1

 

16

مسابقات جهانی ساندا 2011 ترکیه   DVD

1

 

17

آموزش ساندا توسط حسین اوجاقی  DVD

1

 تاريخ : یکشنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۱ | 11:17 | نویسنده : پانیذ اسپورت |
  • سی سی اس
  • انجمن لپ تاپ